Soňky iki ýylda dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli ähli ugurlarda bolşy ýaly, medeniýet-sungat ulgamynda ozaldan gelýän ýörelgeler azda-kände togtadylmaly boldy. Birnäçe filmleriň surata düşüriliş işleri, şol sanda görkeziljek wagtlary bialaç soňa goýuldy. Geçirilýän çärelere çäklenmeler girizildi. Geçen 2021-nji ýylda edil ozalkylar ýaly bolmasa-da, kinolaryň kinoteatrlarda, şol sanda “streaming” platformalarynda görkezilmegi dowam etdi. Sanlyja gün öň gadam basylan täze ýylda hem ýüzlerçe film muşdaklaryň dykgatyna ýetiriler. Şolaryň käbirleri tomaşaçylar tarapyndan sabyrsyzlyk bilen garaşylýan kinolardyr.

AVATAR 2

Şu ýylyň iň esasy garaşylýan kinosy gürrüňsiz “Avatar” filminiň ikinji bölümi bolup, muşdaklar bu ekran eserine 2009-njy ýyldan bäri garaşyp gelýärler. Ilki surata düşüriliş işleri, soňra görkeziljek wagty 2-3 gezek süýşürilen “Awatar 2” filmi şu ýylyň 16-njy dekabrynda ekranlara çykar. Oskarly ussat režissýor Jeýms Kameronyň bu filminde Sem Wortington, Zou Saldana, Stefen Lang, Jowanni Ribisi, Win Dizel, Keýt Winslet, Mişell Ýeo, Sigorni Wiwer ýaly artistler dürli keşpleri ýerine ýetirýär.

 

SUPER GAHRYMANLARYŇ TÄZE BAŞDANGEÇIRMELERI

Bu ýylyň dowamynda “super” gahryman filmleriniň iki uly öndürijisi “DC Comics” bilen “Marvel”-iň hem umumylykda 10-a golaý filmi ekranlara çykar.

Ýylyň garaşylýan iň esasy kinolarynyň ýene-de biri “DC Comics”-iň önümi “The Batman” filmi bolup, ussat režissýor Mett Riwesiň surata düşüren kinosynda baş keşbi Robert Pattinson janlandyrýar. Şol sanda Zou Krawits, Pol Dano, Jeffri Raýt, Jon Turturo, Piter Sarsgard, Endi Serkis dagy beýleki keşpleri ýerine ýetirýärler. Kino sungatynyň söýgüli gahrymanynyň aňtawçylyk hereketlerine ünsi jemleýän filmde The Riddler, Penguin, Catwoman ýaly beýleki gahrymanlar hem öňe çykarylýar.

“DC Comics”-iň ýene bir filmi, täze kinosy “Black Adam” filminde baş keşbi Dweýn Jonson janlandyrýar. Žaume Kolet-Serranyň režissýorlygyndaky film 29-njy iýulda halk köpçüligine ýetiriler. Studiýanyň ýene bir ekran eseri “The Flash” filmi bolup, ol 4-nji noýabrda görkeziler. Endi Muşiettiniň režissýorlyk eden filminde Ezra Miller, Ron Liwingston, Maýkl Kiton, Maýkl Şennon ýaly artistler surata düşdi. Şereketiň ýene bir iri taslamasy “Aquaman and the Lost Kingdom” ýylyň soňky DC Comics” kinosy bolar. Akwameniň keşbinde Jeýson Momoanyň çykyş edýän filminiň režissýory Jeýms Wan. Film dekabryň 22-sine kinoteatrlara ýaýradylar. Şeýle-de, “DC Comics” täze kinosy entek wagty mälim edilmedik “Batgirl” filminiň hem şu ýylyň dowamynda ekranlara çykmagyna garaşylýar.

“DC Comics”-iň esasy bäsdeşi “Marvel”-iň şu ýylyň dowamynda 3 kinosy peýda bolar. “Marvel” kinematografik dünýäsiniň 4-nji döwrüniň kinolarynyň iň esasy Doktor Streýnjiň ikinji kinosy bolar. Täze döwrüň lideri, has takygy, Demir adamyň ornuna geçmegine garaşylýan Doktor Streýnjiň ikinji kinosy “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” diýlip atlandyrylýar we ýylyň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan filmi 6-njy maýda ekranlara çykarylar. “Marvel-iň beýleki iki kinosy-da ozalkylaryň dowamy bolup, olar 8-nji iýulda görkezilip başlanjak “Thor: Love and Thunder” hem-de 11-nji noýabrda kinoteatrlara ýaýradyljak “Black Panther: Wakanda Forever” filmleridir. “Marvel” bilen “Columbia Pictures”-iň bilelikdäki önümi bolan “Morbius” filmini hem bu sanawa goşup bileris. Jared Letonyň baş keşpde çykyş edýän kinosynyň görkezilip başlanjak wagty 1-nji aprel diýlip habar berildi.

BEÝLEKILER

“Harry Potter” filmlerindäki wakalardan 100 ýyl ozal bolup geçen hadysalary gürrüň berýän “Täsin jandarlar” kinolarynyň nobatdakysy Dewid Ýeýtesiň režissýorlygyndaky “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” filmi 15-nji aprelde görkeziler. Şeýle-de, “Ýura eýýamynyň seýilgähi” (Jurassic Park) filmleriniň dowamy bolan “Jurassic World Dominion” kinosyna-da muşdaklar sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Kolin Treworrowyň režissýorlyk eden kinosynda Kris Pratt bilen Bris Dallas Howard ýene-de baş keşpleri ýerine ýetirýär. Film 10-njy iýundan başlap tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler. Hollywood-yň meşhur aktýory Tom Kruzuň täze iki filmi – “Top Gun: Maverick” hem-de “Mission: Impossible 7” kinolarydyr. Iki film hem aktýoryň ozal surata düşen kinolarynyň dowamy bolup, 27-nji maýda görkezilip başlanjak “Top Gun: Maverick” filmi birinjisinden 26 ýyl soň ekranlara çykýar. Sentýabr aýynda görkezljek “Ýerine ýetirip bolmajak tabşyryk” filminiň ýedinjisinde Tom Kruz ýene-de uruşly wakalary başdan geçirer. Gorkunç filmleriň özboluşly görnüşi bolan “Scream” (“Gykylyk”) kinolarynyň 5-nji bölümi geljek hepdäniň anna gününden başlap prokatlara ýaýradylar.

Görkeziljek wagty 2 gezek soňa süýşürilen Agata Kristiniň meşhur adybir eseri esasynda döredilen “Death On the Nile” filminde baş keşpleri, şol sanda režissýory hem bolan Kennet Brana, şeýle-de, Anette Bening, Rassel Brand, Gal Gadot, Armi Hammer dagy janlandyrýarlar. Film 11-nji fewralda kinoteatrlarda görkeziler. Wikingleriň taryhy dessany baradaky “The Northman” kinosy-da ýylyň garaşylýan filmi bolup, 22-nji aprelde ekranlara çykjak kinony Robert Eggers surata düşürdi. Filmde Aleksander Skarsgard, Nikol Kidman, Anýa Teýlor-Joý, Itan Hawke, Býork, Willem Dafo ýaly belli artistler dürli keşpleri ýerine ýetirdi. Kino sungatynyň ägirtlerinden Stiwen Spilbergiň režissýorlygyndaky “The Fabelmas” awtoboigrafik görnüşli filminde Mişell Williams, Set Rojen, Pol Dano dagy çykyş edip, filmiň 23-nji noýabrda görkezilip başlanmagyna garaşylýar.

Ýaş režissýor Damien Şazelliň täze kinosy “Babylon” filminde “Hollywood”-yň belli ýyldyzlary – Bred Pitt, Margo Robbi, Katerin Woterson, Samara Wiwing, Oliwiýa Waýld dagy surata düşýär. Film ýylyň ahyrynda ekranlara çykarylar. Belli režissýor Baz Lurmanyň ýyldyz aýdymçy Elwis Presliniň durmuşy barada söhbet açýan we baş keşbinde Tom Henksiň surata düşen “Elvis” filmi (24-nji iýunda), Tom Holland bilen Mark Wolbergiň baş keşplerde çykyş eden “Uncharted” kinosy, Çanning Tatum, Sandra Bullok, Daniel Redkliff ýaly artistleriň keşp janlandyran başdan geçirme filmi “The Lost City” (25-nji martda), Bred Pitt, Joýi King, Aaron Teýlor-Jonson, Maýkl Şennon, Logan Lerman, Sandra Bullok ýaly ýyldyzlary özünde jemleýän uruşly triller “Bullet Train” (15-nji iýulda), Julia Roberts bilen Jorj Kluniniň baş keşplerde surata düşýän “Ticket to Paradise” romantik komediýasy (21-nji oktýabrda), Keýt Blanşett, Nina Hoss, Mark Strong dagynyň çykyş edýän TAR filmi (7-nji oktýabrda), soňky ýyllarda režissýorlyga ädim äden Oliwiýa Waýldyň psihologik trilleri “Don’t Worry Darling” (23-nji sentýabrda), gorkunç görnüşdäki filmleriň ussady, ýaş režissýor Jordan Pileniň täze kinoy “Nope”, Roland Emmerihiň “Moonfall” (4-nji fewralda), Wiggo Mortenseniň baş keşpde surata düşen “Thirteen Lives” filmi (15-nji aprelde) garaşylýan beýleki kinolardyr.