Keniýadaky Samburu milli parkynda bir piliň ekiz çagasy boldy. Bu ýagdaý pilleriň arasynda örän seýrek duş gelýär. “Save the Elephants” atly jemgyýetiň wekilleri pilleriň arasynda ýüzden bir gezek ekiz çaganyň bolýandygyny belleýärler. Aýratyn goralýan ýerde şeýle waka mundan ozal 2006-njy ýylda bolupdyr.