Mundan iki ýyl ozal 26-njy ýanwarda 41 ýaşynyň içinde dikuçar heläkçiliginde gyzy Janna bilen bilelikde aradan çykan basketbolyň rowaýaty oýunçysy Kobe Braýantyň heýkeli oturdyldy. Heýkel şol pajygaly wakanyň bolan ýerine oturdylyp, ony amerikaly heýkeltaraş Dan Medina ýasady. Bürünçden ýasalan heýkeliň aşagyndaky plaketda bolsa, şol heläkçilikde aradan amerikaly basketbolçy Kobe Braýant bilen gyzy Jannanyň, galyberse-de, beýleki 7 ynsanyň atlary ýazylypdyr.