Soňky 2-3 günden bäri hemmäniň üns merkezindäki transfer wakasy Fiorentinanyň serbiýaly hüjümçisi Duşan Wlahowiçiň Ýuwentusa geçmegi bilen baglanyşykly gürrüňler boldy. Bu günki gün lukmançylyk barlagyndan geçen Wlahowiç mundan soň Ýuwentusyň köýnekçesini geýer. Onuň şu gün resmi şertnama gol çekmegine garaşylýar. 21 ýaşyndaky hüjümçi üçin Ýuwentus kluby Fiorentina toparyna 70+5 million ýewro tölär. Oýunçynyň özüne-de ýyllyk 7 million ýewro berer. Häzirki wagtda Serie A-nyň iň netijeli futbolçysy bolan Wlahowiç täze klubunda 28-nji belgili köýnekçäni geýer. Wlahowiç 2018-nji ýylda Partizandan 2 million ýewro Fiorentina transfer bolup, ol florensiýalylaryň düzüminde 98 oýunda 44 gol geçiripdi. Wlahowiç bilen Arsenal kluby hem içgin gyzyklanýardy.

Ýuwentus topary geçen möwsümiň başynda-da Fiorentinadan Federiko Kiezany transfer edipdi. Golaýda şikes alan Kieza üçin möwsüm ir tamamlanypdy.