Ispaniýanyň Real Madrid toparynyň meşhur stadiony Santiago Bernabeu-nyň abatlaýyş işleri ýokary depginde dowam edýär. Topar golaýda taryhy şertnama baglaşdy. Real Madrid amerikan guramaçy şereketleriň biri bolan “Legends” bilen 25 ýyllyk ylalaşyk gazandy. Şereket şertnama esasynda ispan klubuna ýyllyk 400 million ýewro, umumylykda 10 milliard ýewro tölär. Şereket bu desgany çäginde birnäçe köpçülikleýin çäreleri gurar. Abatlaýyş işleri tamamlananyndan soň stadionda diňe bir futbol däl, eýsem basketbol duşuşyklary hem geçiriler. Şol sanda konsertler we beýleki dürli çäreler geçirmek meýilleşdirilýär. Umumylykda stadion ýylyň 300 güni işjeň ýagdaýda ulanylar. Klubuň zenan futbol toparynyň hem duşuşyklaryny geçirjek stadiony abatlaýyş işleri üçin Real Madridiň çykdajysynyň 800-900 million ýewro möçberinde bolmagyna garaşylýar. Çykdajylaryň öwezini aňryýany bilen dolmakçy bolýan toparyň stadionynyň abatlaýyş işleri tamamlanansoň, täze nesil tehnologiýanyň kömegi bilen janköýer möçberiniň sany 100 müňe çenli çykarylyp bilner.