Kaliforniýada ýaşaýan Şaý Asoryň Bini atly towşany 2013-nji ýylda Ginnesiň Rekordlar kitabyna girizildi. Bu akylly Bini basketbol oýnamagy öwrenýär we basketbol sebedine minutda ýedi gezek top oklaýar. Towşanyň eýesi Şaý Asor Bininiň üstünliklerinden diýseň hoşaldygyny şeýle belleýär: “Çagalygymda her ýyl Ginnesiň Rekordlar kitabynyň soňky neşirini yzygiderli okaýardym. Indi bolsa towşanymyň adynyň Ginnesiň Rekordlar kitabynda bolmagy meniň üçin bahasyna ýetip bolmajak ajaýyplyk”.

Bini çagalykdan top bilen oýnamagy gaty halaýardy. Buny duýan Şaý Asor Bininiň bu adaty bolmadyk güýmenjesinden peýdalanyp, oňa tälim berip başlaýar. Türgenleşik üstünlikli geçdi we tiz wagtda Bini dünýä tanaldy. Habarçylaryň bellemegine görä häzirki wagtda bu “basketbolçy” towşanyň internetde 300 müňden gowrak janköýeri bar.

Amangül SEÝITMUHAMMEDOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby