1970-nji ýy­lyň 17-nji iýu­nyn­da ame­ri­kan aly­my Ed­win Lend il­kin­ji do­ly aw­to­mat­laş­dy­ry­lan fo­to­en­ja­m – «Po­la­ro­id SX 70»-e pa­tent al­dy. Iki ýyl­dan soň sa­tu­wa çy­ka­ry­lan bu fo­to­en­jam­da dü­şü­ri­len su­rat bir mi­nut­dan soň taý­ýar bol­ýar­dy. Fo­toe­n­ja­myň köp sa­tyl­ma­gy ne­ti­je­sin­de, «Po­la­ro­id»-iň paý­na­ma­sy 90 es­se ýo­kar­la­nyp, ABŞ-nyň iň üs­tün­lik­li 50 kom­pa­ni­ýa­sy­nyň sa­na­wy­na go­şul­dy.