15-18-nji iýun aralygynda Sankt-Peterburgda 25-nji halkara ykdysady forumy geçirilip, oňa 100-e golaý ýurduň wekilleri gatnaşdy. Forumyň bu ýylky mowzugy ösüp-özgerýän dünýäde täze mümkinçilikleri gözlemekden ybarat boldy. Şu ýylky forumyň esasy iş meýilnamasy dünýäniň we Russiýanyň ykdysadyýetine, sosial we tehnologiki meýilnamalara we adam mümkinçilikleriniň ösüşine bagyşlanan tematiki ugurlara bölündi.

“Täze ykdysady tertip: döwrüň wehimlerine jogap bermek” atly bölümiň çäklerinde ŞHG, BRIKS we ÝAYB bileleşiklerinde ykdysady dikeldiş we halkara hyzmatdaşlygy, dünýä söwdasynyň özgermegi, täze logistika pudagynda işewürligiň netijeliligi boýunça sessiýalar geçirildi.

“Rus ykdysadyýeti: täze wezipeler we gözýetimler” – bu çäräniň iş meýilnamasynyň ikinji tematiki böleginw öwrülip, ýurduň ýüzbe-ýüz bolýan täze wehimlerine – çökgünliklere garşy meýilnamadan başlap, ykdysadyýetiň uzak möhletleýin mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga bagyşlandy.

“Adamzat üçin häzirki zaman tehnologiýalary: jogapkärli geljegi döretmek” atly bölümdäki çekişmeler sanly özygtyýarlyk, maglumat howpsuzlygyna we dürli pudaklaryň sanlylaşdyrylmagyna bagyşlandy.

“Adamlara maýa goýmak – ösüşe maýa goýmak” bölüminiň sessiýalaryna gatnaşyjylar adam kapitalynyň ösüşini, işgärleriň täze iş tejribelerini we iş usulalryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Forumyň çäklerinde döredijilik senagatyny, sporty we bilimi ösdürmäge bagyşlanan mejlisler hem guraldy.

Forumyň çäklerinde Afrikanyň, Belarusyň, Ýakyn Gündogaryň, Ýewropanyň, Müsüriň, Hindistanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Latyn Amerikasynyň, şeýle hem, ÝAYB-niň we ASEAN-yň işewür toparlarynyň wekilleri bilen däp bolup gelýän döwletara işewürlik gepleşikleri geçirildi.

Esasy iş meýilnamasyndan başga-da, maslahatyň çäklerinde kiçi we orta telekeçiler üçin forum, ýaşlar ykdysady forumy, B20 maslahat beriş forumy, döredijilik işewürlik forumy, “Derman howpsuzlygy”, “Junior” dialogy we Arktika: gepleşik çäkleri” forumlary guraldy.

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin 16-njy iýunda Sankt-Peterburga baryp, awtoulag senagatynyň ösüşi boýunça ýüzbe-ýüz duşuşyk geçirip, 17-nji iýunda umumy mejlisde çykyş etdi. Mundan başga-da, Wladimir Putin uly telekeçileriň wekilleri bilen ýüzbe-ýüz duşuşyk geçirdi. Şeýle hem Prezidentiň habarçylar we Russiýanyň telewideniýe we habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşygy geçirildi. Şu ýylky foruma Ermenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleri Waagn Haçaturýan we Kasym-Žomart Tokaýew gatnaşdylar.