Afrika yklymyndan futbol baradaky täsin habarlar gelmegini dowam edýär. Mundan sähelçe wagt ozal Günorta Afrikada käbir klublaryň galplyga ýol berendigi zerarly şol toparlar ömürlik futboldan çetleşdirilipdi. Ýene-de şoňa meňzeş habarlaryň biri Sierra Leoneden gelip gowuşdy. Bu gezekki hasaplar futbolyň taryhynda görlüp-eşidilmedik netijeler bolup, öňki uly hasaply ýeňişler bu hasaplaryň ýanynda deňizde damja deýin galýar. Ýurduň dowam edýän 1-nji ligasynda geçen ýekşenbe güni oýnalan 2 duşuşykda 187 gol geçirildi. Basketbol oýnuna dönen bu duşuşyklarda “Kahunla Reýnjers” öz meýdançasynda “Lumbebu Ýunaýtedi” 95-0, “Gulf FK” bolsa “Kokima Lebanony” 91-1 hasabynda ýeňdi. Iň köp gol geçiren toparyň ýokary liga, ýagny “Super Lige”çykarýan bu iki duşuşygyň 1-nji ýarymlary degişlilikde 2-0 we 7-1 hasaplar bilen tamamlandy. “Kahunla Reýnjersiň” “Lumbebu Ýunaýtedi” 95-0 ýeňen duşuşygy ýurduň taryhyndaky iň uly hasaply ýeňiş hökmünde bellense-de, federasiýa tarapyndan 2 oýnuň netijesi hem şübheli ýagdaýlar sebäpli hasaba alynmady. Häzirki wagtda derňewler ýokary depginde dowam edip, galplyk ýüze çykarylan ýagdaýynda jogapkärlere agyr jerimeleriň salynjakdygyny federasiýanyň başlygy Tomas Deddi Bruma aýtdy.