Alymlar ýyllaryň dowamynda adam psihologiýasy barada birnäçe maglumatlary taýýarladylar. Dürli barlaglaryň netijesinde ýüze çykarylan käbir hakykatlar aşakdakylardan ybarat:

Adamlar üýşüp oturanda bir zada gülseler, her kim öz halaýan adamyna seredýär.

Adamlara öz adyny tutup ýüzlenmek olary özüňize has ýakyn we öz şahsyýetiňize bolan ynam derejesini ýokarlandyrýarsyňyz.

Adam näçe akylly bolsa, şonça-da az maslahat berýär.

Beýnimiz erbet ýatlamalary gowy ýatlamalara seredende köp ýatlamaga ýykgyn edýär.

Daşky görnüşiňizden, gepleýşiňizden we aýdýan zatlaryňyzyň manysyndan 5 sekundyň dowamynda beýleki adamda täsir galdyrýarsyňyz.

Ünsüňizi jemlemegiň gowy usuly bir işi ýerine ýetireniňizde, özüňiz bilen akyl taýdan gürleşmekdir.

Başgalara yzygiderli kömek edýän adamlar, ýaşy ulaldygyça has bagtly we depressiýa düşmek ähtimallygy pes bolýar.

Çalt ýöreýän adamlar adatça, haýal ýöreýänlere garanyňda has ynamly we bagtly bolýarlar.

Itleri saklaýan adamlar pişik saklaýanlara we öý haýwanlary bolmadyk adamlardan has köp gülýärler.

Maksatlaryňyz barada hiç kime aýtmasaňyz, arzuwlaryňyza ýetmek ähtimallygy ýokarydyr.

Kemçilikleriňizi kabul etseňiz, olary size garşy hiç kim ulanyp bilmez.

Babamyrat Nurjykow,Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby