13-18-nji sentýabr aralygynda Daşkent şäherinde «Ýüpek ýolunyň merjeni» XIV halkara kinofestiwaly geçirilýär. Bu festiwala Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň wekiliýeti hem gatnaşýar. Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň wekiliýeti festiwalyň çäklerinde geçirilýän birnäçe medeni çäreler işjeň gatnaşýarlar.

Festiwalyň çäklerinde  türkmen režissýorlary Arslan Eýeberdiýewiň «Istärin», Sahysalyh Baýramowyň «Gyzyl kürte» we Wepa Işangulyýewiň «At – myrat» filmleri görkeziler.

Daşkent halkara film festiwaly 1968-nji ýyldan 1997-nji ýyla çenliAziýa, Afrika we Latyn Amerikasy ýurtlarynyň gatnaşmagynda her ýylda geçirildi. 2021-nji ýylda bolsa, şol däbiň dowam etdirilmegi maksady bilen «Ýüpek ýolunyň merjeni» ady bilen gaýtadan ýola goýuldy. Festiwalyň ýeňijilerine şahadatnama, heýkel we pul baýragy gowşurylýar.