20-nji sentýabrda «Microsoft» amaly ulgamynyň täze nesli “Windows 11”-iň täzelenmesi 22H2 köpçülige hödürlendi. Täze nusga häzirki amaly ulgamlardan birnäçe aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ine, olaryň käbiri:

«Edge», «File Explorer» we beýleki «Microsoft» programmalarynyň esasyny düzýän «Sets» aýratynlygy bar.

“Başla” giriş düwmesine indi «Öý» (Home) diýilýär. Ýöne onuň mazmuny üýtgedilmedi, ýagny faýllaryň açylyşy öňküsi ýaly.

«File Explorer» «OneDrive» bilen birleşdirildi.

Sazlamalarda “Başla” menýusynyň görkezilişini indi islege görä düzüp bolýar.

“Başla” menýusynda indi programmalar bilen bukjalary gysyp bolýar. Jübi enjamlarynda bolşy ýaly bir programmany beýlekisine “süýräp”, bukjany açyp, isleýän adyňy girizip bolýar.

Uzak wagtdan soň, «Microsoft» nyşanlary panele we programmalara nyşanlary çekmek ukybyny yzyna getirdi. Programmalary süýräp hem taşlap bolýar.

Alt+Tab düwmesiniň kombinasiýasy tarapyndan çagyrylan menýu indi Windows 7-iňki ýaly doly ekran görnüşinde däl-de, beýleki programmalaryň üstünde görkezilýär.

«Task menejeri» programmasy indi “Fluent Design” koduna eýerýär, aýdyňlygy goldaýar, aksent reňklerini ulanýar we garaňky görnüşde işläp bilýär.

«Önümçilik iş sessiýasynyň» meseleler panelindäki häzirki wagta basyp, şol bir ýerde funksiýany işjeňleşdirip bilersiňiz. Bu aýratynlygy «Clock» programmasy özünde saklaýar we ünsi jemlän wagtyna görä arakesmeleriň sanyny awtomatik hasaplaýar.

Sazlamalardan indi diňe UWP programmalaryny däl, eýsem, Win32 programmalaryny hem (EXE faýly arkaly gurnalan) aýryp bilersiňiz.

«Microsoft» Windows 11-e täze hereketler goşup, sensorly ekranlar üçin has-da uýgunlaşdyrdy. Mysal üçin, “Iş” menýusyna geçip, “Başla” menýusyny açyp bilersiňiz, şeýle hem açyk programmalaryň arasynda geçip bilersiňiz.

Düwmeler bilen sazlanylanda sesiň we ýagtylyk slaýderleriniň daşky görnüşini täzelemek – panel ekranyň aşagyndaky «Fluent Design» stilinde peýda bolýar.

«Microsoft»-dan indiki uly täzelenmä 2024-nji ýylda garaşylýar. «Microsoft» üç ýyllyk ösüş täzelenmesine geçdi, şonuň üçin ulgamyň täze görnüşleri üç ýyldan bir gezek çykýar.