Güýz möwsüminiň gelmegi bilen howa sowaýar. Senenama görä bu pasyl 1-nji sentýabrda başlanýan hem bolsa, meteorologiýa ylmynda güýzüň başlanýan wagty başga. Eýsem, güýz pasly haçan başlanýar, gije bilen gündiziň uzynlygy haçan deňleşýär? Doly oka!