22-nji sentýabrda kosmos maksatnamasyny işe girizen Saud Arabystany özüniň ilkinji ekspedisiýany 2023-nji ýylda uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň kosmos gullugy habar berdi.

Kosmos gullugynyň maglumatlaryna görä, bu meýilnamanyň maksady “gysga we uzak möhletli kosmos uçuşlary üçin işgärleri taýýarlamak, halkara ylmy barlaglara gatnaşmak we kosmos pudagynyň döredýän ähli mümkinçiliklerinden peýdalanmakdan ybarat”.

Saud Arabystanynyň kosmos maksatnamasy patyşalygyň iki raýatyny HKS-e çykarmak boýunça birnäçe çäreleri öz içine alýar. 2023-nji ýylda meýilleşdirilýän ilkinji ekspedisiýanyň çäginde erkekleri we zenanlary kosmosa çykarmak meýilleşdirilip, patyşalygyň taryhynda ilkinji zenan kosmosa uçurylar. 16-njy iýulda Saud Arabystany ABŞ-nyň kosmosda özüňi alyp baryş şertleri we “Artemis” şertnamasy diýlip atlandyrylan Aýyň barlaglary baradaky tekliplerine goşuldy. “Artemis” atly amerikan Aý programmasynyň adyny göterýän bu çäreler toplumy, ABŞ bilen beýleki ýurtlaryň arasynda 1967-nji ýyldaky daşarky kosmos şertnamasynyň ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn şertnamalaryň tapgyrydyr.