30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, şu ýylyň 12-14-nji oktýabry aralygynda geçiriljek döredijilik forumyna dünýäniň birnäçe döwletiniň wekilleri gatnaşmaga isleg bildirýärler. Halkara forumyň çäklerinde medeni çäreleriň birnäçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň meýilnamasy hödürlenildi. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, öňde boljak bu halkara festiwalyň ýurdumyzyň daşary ýurtlar bilen netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklarynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam berjekdigini belledi hem-de forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.