Dünýä belli “Harry Potter “filmlerinde janlandyran Rubeus Hagridiň keşbi bilen ýatda galan BAFTA baýragynyň eýesi, meşhur aktýor Robbi Koltreýn 72 ýaşynda aradan çykdy. 1950-nji ýylyň 30-njy martynda Şotlandiýanyň Ruterglen şäherinde dünýä inen şotlandiýaly aktýor komediýaçy, ýazyjy hökmünde-de giňden tanalýar. Ol “Harry Potter” filmlerinde uzyn boýly, Potter we dostlaryna ýakyndan kömek berýän Hagridiň keşbini janlandyrypdy. Ol özüniň bu keşbi barada golaýda: “50 ýyl soňam bu filme tomaşa edip bilersiňiz. Ýöne men bolmaryn… diňe Hagrid bolar” diýipdi. “Jeýms Bond” filmleriniň 2-sinde-de surata düşen Koltreýne 2006-njy ýylda Iňlis şa maşgalasynyň täze ýyl hormat sylagy berlipdi. Koltreýn 2 çaganyň kakasydy.