Gadym döwürlerden bäri adamlar dürli habarlary, ýazgylary saklamagyň usullaryny gözläpdirler. Ilki başda olar dürli ýazgylary daşlaryň, derileriň ýüzüne çekipdirler. Bu ýazgylar şol döwürde adamlaryň näme bilen meşgullanandygy, gündelik durmuşynyň nähili bolandygy barada habar berýär. Wagtyň geçmegi bilen, deri, kagyz ulanylyp başlanypdyr. Soňky döwürlerde maglumatlary saklamak magnit lentalary ulanylypdyr. Ilkinji kompýuterleriň ýüze çykmagy bilen, m...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş