Er­tir­lik na­ha­ry­ny edin­mek, wagt­ly-wag­tyn­da dynç al­mak we ge­ze­lenç et­mek stre­si ýe­ňip geç­me­giň bir usu­ly ha­sap­lan­ýar. Stres­li ýag­daý­da nerw we en­dok­rin ul­ga­my dart­gyn­ly­ bo­lup, paý­has­ly ne­ti­je çy­kar­mak­da, ra­hat bol­mak­da hem-de şow­ly iş­le­mek­de bir­nä­çe kyn­çy­lyk­lar ýü­ze çyk­ýar. Bu bol­sa daş-tö­we­re­ge tä­si­ri­ni ýe­tir­mek bi­len bir ha­tar­da, sag­lyk üçin hem zy­ýan­ly­dyr.
Stre­si azalt­ma­gyň we çy­dam­ly­ly­gy ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň bir­nä­çe ýö­ne­keý usu­ly bar.
Öza­ra gat­na­şyk. Bi­ler­men­le­riň bel­le­me­gi­ne gö­rä, maş­ga­la we dost­lar ada­myň esa­sy da­ýan­jy bo­lup, olar bi­len ýa­kyn ara­gat­na­şyk sak­la­mak, der­di­ňi paý­laş­mak stre­siň de­re­je­si­ni azald­ýar. Şo­nuň üçin gü­nüň do­wa­myn­da ýa­kyn­la­ry­ňy­z bilen söh­betleşmäge wag­t aýryň!
Tä­ze zat­la­ry öw­ren­mek. Gaý­ta­lan­ýan dur­muş ýö­rel­ge­le­ri stre­siň de­re­je­si­ni art­dy­ryp bi­ler. Şol se­bäp­li tä­ze­çil­lik­le­ri dur­mu­şy­ňy­za or­naş­dyr­ma­gy en­dik edi­niň! Mu­ňa dil öw­ren­mek, goş­ma­ça hü­när öw­ren­mek, prog­ram­ma­la­ry öz­leş­dir­mek my­sal bo­lup bi­ler.
Dynç gü­nü­ni dog­ry ge­çir­mek. Iş gün­le­rin­den soň, dynç alyş gü­nü­ni şah­sy me­ýil­na­ma esa­syn­da peý­da­ly ge­çir­mek iň dog­ru­sy­dyr. Dynç alyş gü­ni teh­no­lo­gik en­jam­lar­dan uzak­da bo­lup, maş­ga­la bo­lup dynç al­ma­gy, teatr­la­ra, se­ýil­gäh­le­re ge­ze­len­je git­me­gi, süý­jü­lik­ler­dir ta­gam­la­ry bi­şir­me­gi ýo­la go­ýuň! Şeý­le hem dynç alyş gü­ni dost­la­ry­ňyz bi­len sport oýun­la­ry­ny hem gu­rap bi­ler­si­ňiz.
Yzy­gi­der­li maşk et­mek. Maşk et­mek fi­zi­ki iş­jeň­li­gi art­dyr­mak bi­len bir ha­tar­da, beý­ni­dä­ki gan aý­la­ny­şy­ny ka­da­laş­dy­ryp, şäh­da­çyk bol­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Şeý­le hem iş­de şow­ly ne­ti­je­le­ri ga­zan­ma­ga iter­gi ber­ýär.
Te­bi­gat­da ge­ze­lenç et­mek. Agaç­lar­dyr ot­lar bi­len gur­şa­lan meý­dan­da ge­ze­lenç et­mek stre­si azalt­ma­gyň iň ýe­ňil usu­ly­dyr. Şeý­le ýag­daý­da beý­ni kis­lo­rod bi­len do­ly üp­jün edil­ýär, göz­dä­ki nerw da­mar­la­ry ýa­şyl meý­dan­da ra­hat­la­nyp, dart­gyn­ly­lygyň de­re­je­si azal­ýar.
Dog­ry dem al­mak. Stres­li ýag­daý­da köp­lenç gys­ga, çalt-çalt­dan dem al­ýa­rys ýa-da de­mi­mi­zi sak­la­ýa­rys. Bu sag­lyk üçin zy­ýan­ly bo­lup, ter­si­ne ha­ýal­jak­dan çuň­ňur dem al­mak ra­hat­lan­ma­ga uly kö­mek ed­ýär. Şeý­le ýag­daý­da dem alyş maş­ky­ny (ýu­waş­ja­dan dem alyp, bi­raz sak­lap, soň­ra ýu­waş­ja­dan goý­ber­mek) ýe­ri­ne ýe­tir­mek iň dog­ru­sy­dyr.
Edil­me­li iş­le­riň sa­na­wy­ny ýaz­mak. Gündelik durmuşda bök­denç­lik dö­red­ýän zat­la­ryň bi­ri hem edil­me­li işiň wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­mez­li­gi ýa-da ýat­dan çyk­ma­gy­dyr. Şol se­bäp­li et­me­li iş­le­ri­ňi­ziň sa­na­wy­ny ka­gy­za bel­le­se­ňiz ne­ti­je­li bo­lar hem-de stresiň de­re­je­si­ni ke­mel­der.