Häzirki zaman jemgyýetiniň ýüzbe-ýüz bolýan daşky gurşaw meselelerine ünsi çekmek üçin her ýylyň 15-nji noýabrynda dünýäniň köp ýurtlarynda Gaýtadan işlemegiň bütindünýä güni bellenilýär. Bu çäre 1997-nji ýylyň 15-nji noýabrynda ABŞ-da “Galyndylary gaýtadan işlemegiň güni” atly daşky gurşaw aksiýasy bilen resmi taýdan başlandy. Kem-kemden bu sene köp ýurtda bellenip başlandy we halkara derejesine çykdy. Bu senäniň esasy maksady, zibill...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş