Miweli agaçlaryň tiz hasyla durmagyny üpjün etmek maksady bilen olaryň artykmaç şahalaryny her ýylda kesmek we timarlamak işi geçirilýär. Timarlamak işleri geçirilende ilki bilen guran, döwlen, tehnikanyň işlemegine päsgel berýän, kesellän şahalar kesilip aýrylýar. Ondan soň beýleki şahalar kesilip, timarlanýar. Miweli agaçlary kesmek we timarlamak çäreleri gyş aýlary ýerine ýetirilýän, el zähmetini köp talap edýän iň jogapkärli işdir. Bu iş howany...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş