Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik bitarap      Watanymyz Türkmenistan gün saýyn ösýär, özgerýär. Ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkara giňişliginde ata watanymyzyň abraýyny arşa çykarmak hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu nukdaýnazardan hem gender deňligini üpjün etmek boýunça alynyp barylýan işleriň ähmiýeti diýseň uludyr. Bu ug...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş