Adamzat jemgyýeti hiç wagt aragatnaşyksyz bolmandyr. Urug-taýpalaryň, halklaryň, olary ykdysady we syýasy taýdan birleşdiren ýurtlaryň arasynda hemişe aragatnaşyk bolupdyr. Taryha nazar aýlasak, bürünç zamanyndan başlap, käbir ýurtlarda ondan hem ep-esli ozal söwda aragatnaşygyň peýda bolandygyny barada maglumatlar bar.

Uzak Gündogardan gözbaş alyp, Günbatarda Ortaýer deňzine çenli uzap gidýän Beýik Ýüpek ýoly hem ähmiýetli söwda ýollarynyň bir...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş