Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) maýmyn mamasynyň “monkey pox” adyny üýtgetmek barada karara geldi. Bu  barada “Politico” neşiri habarly çeşmelere salgylanyp ýazýar. Indi bu nägoşluk MPOX diýen atlandyrylar.

Mundan ozal guramanyň başlygy Tedros Gebreýesus BSGG tarapyndan alymlaryň haýyşy boýunça maýmyn mamasynyň adynyň üýtgediljekdigini habar berlipdi. Onuň sözlerine görä, alymlar “garatenli” yklymyň ýurtlaryny aýratyn nygtamazlyk üçin nähoşluga ortalyk at berilmegini sorap ýüz tutupdyrlar.