Katar 2022-de “F” toparçada 36 ýyldan soň 2-nji gezek gatnaşýan Kanadanyň ýygyndysy bilen Belgiýanyň ýygyndysy duşuşdy. Duşuşykda Kanadanyň ýygyndysy diýseň erjel oýun görkezdi. Olar güýçli garşydaşyna 21 gezek hüjüm geçirdiler. Ýöne 9 hüjümde 1 gezek takyk netije gazanan Belgiýanyň ýygyndysy meýdançany 3 utuk bilen terk etdi. Belgiýanyň ýygyndysy ýeňiş getiren ýeke-täk goly 44-nji minutda Miçu Batşuaýi derwezä girizdi. Oýnuň 10-njy minutynda Kanadanyň ýyldyz oýunçysy Alfonso Dewies penalti urgusyndan peýdalanyp bilmedi.