Halkara Kosmos Bekedindäki astronawtlaryň pomidor ösdürip ýetişdirmekleri we gatyk basyrmaklary üçin ýörite enjamlar iberildi. Mälim bolşy ýaly, Ýeriň orbitasynda hereket edýän kosmos bekedinde dartyş güýji ýok diýen ýaly az. Şol sebäpli ol ýerde bir bulguryň içinde islendik suwuklygy saklap bolmaýar. Gabyň içindäki suwuklyk gapagy açylan ýagdaýynda howada gaýyp başlaýar. Köp ýyldan bäri beketde dürli ösümlikler, otlar ösdürilip ýetişdirilýär....

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş