Katar 2022-de ýer eýeleri Katardan soň toparçadan çykyp bilmejekdigi belli bolan 2-nji ýygyndy Kanadanyň ýygyndysy hökmünde hasaba alyndy. Mundan öň 1986-njy ýylda Dünýä Kubogyna gatnaşyp, çempionatdan gol hem geçirip bilmän gaýdan Kanadanyň ýygyndysy 1-nji duşuşygynda Belgiýanyň garşysyna 1-0 asgyn gelendigine garamazdan, şowly oýun görkezipdi. 2-nji duşuşygynda wise-çempion Horwatiýa bilen duşuşan Kanadanyň ýygyndysy eýýäm 2-nji minutda Alfonso Dewiesiň goly bilen öňe saýlandy. Bu Kanadanyň Dünýä Kubogy taryhyndaky ilkinji gol boldy. Ýöne bu gola horwatlaryň jogaby agyr boldy. Horwatiýanyň ýygyndysy 1-nji ýarym tamamlanmanka Kramariç (36) we Liwaýanyň (44) gollary bilen 2-1 öňe saýlandy. 2-nji ýarymda-da ýene-de Kramariç (70) hem-de Maýeriň (90+4) tapawutlanmagynda 2 gol geçiren Horwatiýa 4-1 hasabynda ýeňşini baýram etdi.

Bu ýeňişden Horwatiýa 4 utuk bilen 1-nji orna beýgeldi. Kanadanyň ýygyndysy üçin bolsa çempionat tamamlandy. Olar 3-nji duşuşygynda ýeňiş gazansalar hem ýaryşy dowam etdirip bilmezler. Kanadanyň ýygyndysynda Atiba Hatçinson 100-nji duşuşygyny geçirip, ol bu görkezijä ýeten ilkinji kanadaly futbolçy boldy.