Ang­li­ýa­nyň “Arc Aero Sys­tems” kom­pa­ni­ýa­sy uzak ara­ly­ga sy­ýa­hat et­mek üçin ni­ýet­le­nen “Arc Linx P9” at­ly di­ku­ça­ry­ny ta­nyş­dyr­dy. Bu ýo­lag­çy ho­wa gä­mi­si­niň tä­ze çöz­gü­di­niň ba­ha­sy­nyň el­ýe­ter­li we ýan­gy­jy tyg­şyt­ly sarp et­jek­di­gi mä­lim edil­di. Gib­rid şe­kil­li ho­wa gä­mi­si­niň ga­ba­ra­sy uça­ra we di­ku­ça­ra meň­ze­ýär. Ag­ra­my 1930 ki­log­ram bo­lup, dik­li­gi­ne uçup hem go­nup bil­ýär. 9 orun­lyk ho­wa gä­mi­si­niň ýo­kar­syn­da­ky per­ler onuň ýo­ka­ry gal­ma­gy­na we gon­ma­gy­na, ga­nat­la­ryn­da­ky mo­tor­lar bol­sa, öňe git­me­gi­ne müm­kin­çi­lik ber­ýär. Uça­ryň tiz­li­gi sa­gat­da 370 ki­lo­met­re ýet­ýär. Kuw­wa­ty 496 at güý­jü­ne ba­ra­bar bo­lan bu uçar 1300 ki­lo­met­re çen­li uçup bil­ýär. Uça­ryň önüm­çi­li­gi­ne ha­çan baş­lan­jak­dy­gy mä­lim edil­me­di.