Aý­dym-saz sun­ga­ty­nyň iň uly baý­ra­gy bo­lan «Gram­my» baý­rak­la­ry gow­şu­ryl­dy. 65-nji « Gram­my» baý­rak­la­ry­nyň gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy Los-An­je­les­dä­ki «Cryp­to.com» are­na­da ge­çi­ril­di. Tre­wor No­ýuň alyp ba­ran da­ba­ra­syn­da iň uly baý­rak­la­ra Her­ri Staýlz, Kend­rik La­mar, Adel we Be­ýon­se my­na­syp bol­dy. Be­ýon­se bu ýyl 4, hä­zi­re çen­li bol­sa 32 baý­ra­ga my­na­syp bo­lup, iň köp “Gram­my” ga­za­nan aý­dym­çy bol­dy.
Ýy­lyň al­bo­my diý­lip, Her­ri Staýl­zyň «Har­ry’s Hou­se» at­ly aý­dy­my saý­lan­dy. Ady ag­za­lan bu aý­dym AB­BA (Voya­ge), Adel (30), Bed Ban­ni (Un Vera­no Sin Ti), Be­ýon­se, (Re­na­is­sance), Bren­di Kar­laýl (In The­se Si­lent Da­ys), Koldp­leý, (Mu­sic of the Sphe­res), Kend­rik La­mar (Mr. Mo­ra­le & the Big Step­pers), Liz­zo (Special) we Me­ri Jeý Blaýj (Go­od Mor­ning Gor­geous/De­luxe) ýa­ly aý­dym­çy­la­ryň we to­par­la­ryň aý­dym­la­ryn­dan ta­pa­wut­lan­ma­gy ba­şar­dy.
Ýy­lyň iň go­wy tä­ze aý­dym­çy­sy baý­ra­gy­na Sa­ma­ra Joý my­na­syp gö­rül­di. Liz­zo “About Damn Ti­me” aý­dy­my bi­len ýy­lyň ýaz­gy­sy baý­ra­gy­ny al­dy. Ýy­lyň aý­dy­my hök­mün­de Bon­ni Reýt­tiň ýe­ri­ne ýe­ti­ren “Just Li­ke That” saý­lan­dy. Iň go­wy So­lo pop aý­dy­my baý­ra­gy­na Adel (Easy on Me), Iň go­wy tans/elekt­ro­nik baý­ra­gy­na Be­ýon­se (Re­na­is­sance) Iň go­wy rep al­bo­my baý­ra­gy­na Kend­rik La­mar (Mr. Mo­ra­le & the Big Step­pers) my­na­syp gö­rül­di.