«Guş ga­nat­syz bol­maz, adam – ar­zuw­syz»

ur­mu­şy te­ma­da dö­re­di­len bu na­kyl­da ar­zuw­la­ryň, umyt­la­ryň ada­my bagt­ly dur­mu­şa ýe­tir­ýän­di­gi, ar­zuw­syz yn­sa­nyň bol­ma­ýan­dy­gy be­ýan edil­ýär. Türk­men di­li­niň dü­şün­di­riş­li söz­lü­gin­de: «Ar­zuw, 1. Ada­myň hy­ýa­lyn­da dö­rän we pi­ki­rin­de göz öňü­ne ge­ti­ril­ýän zat. 2. Is­len­ýän, hy­juw edip, ýe­til­jek bo­lun­ýan zat» di­ýlip dü­şün­di­riş be­ril­ýär. Şun­dan ugur al­sak, ar­zuw ada­myň ýa­şaý­şa bo­lan yna­my­ny we hö­we­si­ni art­dyr­ýan duý­gy. Bu duý­gy­nyň esa­syn­da yn­san gel­je­ge ta­rap ädim äd­ýär.
Na­ky­lyň ma­ny­sy­ny jem­lä­ni­miz­de: guş duş gel­ýän kyn­çy­lyk­la­ra ga­ra­maz­dan ga­na­ty­ny ka­kyp, ýo­lu­ny do­wam et­dir­ýär. Dür­li sy­nag­lar­dan ge­çip, bar­ma­ly men­zi­li­ne, ýag­ny ar­zy­ly ül­ke­si­ne ýet­ýär. Bu ýol­la­ry geç­mek­de oňa ga­nat­la­ry ýar­dam ed­ýär. Ada­myň hem ar­zuw­la­ry gu­şuň ga­na­ty­na meň­ze­dil­ýär. Yn­san dur­muş­da duş gel­ýän kyn­çy­lyk­la­ry ar­zuw-hy­ýal­la­ry bi­len ýe­ňip ge­çip, bagt­ly dur­mu­şa, göz öňü­ne ge­tir­ýän gel­je­gi­ne ýet­ýär.