«You­Tu­be» ka­na­ly­nyň aw­tor­la­ry Ewan we Ka­te­lin 32 dýuým ek­ran­ly dün­ýä­niň iň uly no­ut­bu­gy­ny hö­dür­le­di­ler. No­ut­bu­kyň ek­ra­ny hök­mün­de «Sam­sung» (M70B mo­de­li) te­le­wi­zo­ry hyz­mat et­di. Ýo­kar­ky pa­nel agaç­dan ýa­sal­dy. Ýyg­na­lyp ýa­sa­lan no­ut­bu­kyň 2 müň dol­la­ra düşdi.