Şu gije, has takygy, ýarygijeden soň daňdanlara golaý ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow nobatdaky duşuşygyny geçiriler. “Bellator 292” ady bilen geçiriljek duşuşyklar agşamynda ildeşimiz litwaly Julias Anglikas bilen tutluşar. Tutluşyk ABŞ-nyň San-Hose şäherindäki “SAP-Center” arenada geçiriler.

32 ýaşyndaky Döwletjan Ýagşymyradow şu wagta çenli “Bellator”-yň çäginde 3 duşuşyk geçirip, şolaryň 2-sinde garşydaşlaryndan asgyn gelipdi. Umumylykda ildeşimiziň karýerasynda 27 duşuşyk bolup, ol şolaryň 19-synda ýeňiş gazandy (7 ýeňliş, 1 deňlik).

31 ýaşyndaky Anglikas häzire çenli geçiren 13 duşuşygynyň 10-synda ýeňiş gazanmagy başardy.

“Bellator 292” ady bilen geçiriljek tutluşyklar agşamynyň çägindäki iň esasy duşuşyk Usman Nurmagomedow bilen amerikaly Benson Hendersonyň arasynda bolar.

“Bellator 292”-niň duşuşyklary “Showtime” tölegli teleýaýlymy arkaly görkeziler.