Hy­ta­ýyň Mil­li halk gu­rul­ta­ýy­nyň 14-nji ça­gy­ry­şy­nyň 1-nji mej­li­si­niň we­kil­le­ri Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Döw­let Ge­ňe­şi­niň (Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti) tä­ze dü­zü­mi­ni tas­syk­la­dy­lar.
Din Su­es­ýan, He Li­fen, Çžan Gu­sin we Lýu Goç­žun Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Döw­let Ge­ňe­şi­niň tä­ze Prem­ýer-mi­nist­ri Li Sýa­nyň orun­ba­sar­la­ry bol­du­lar.
Go­ran­mak mi­nist­ri Li Şan­fu, jem­gy­ýet­çi­lik howp­suz­ly­gy mi­nist­ri Wan Sýao­hun, hö­kü­met sek­re­ta­ri­ýa­ty­nyň baş­ly­gy U Çžen­lun, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Sin Gan we döw­let mi­nist­ri Şen Isin Döw­let Ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry bol­du­lar.
Mi­nistr­lik­le­riň, döw­let ko­mi­tet­le­ri­niň we beý­le­ki eda­ra­la­ryň 26 baş­ly­gy­nyň ara­syn­da di­ňe iki sa­ny tä­ze adam bel­len­di: Ösüş we öz­gert­me­ler bo­ýun­ça Döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy Çžen Gang we Hy­ta­ýyň Go­ran­mak mi­nist­ri Li Şan­fu.
5-nji mart­da açy­lan Hy­ta­ýyň Mil­li halk gu­rul­ta­ýy­nyň 14-nji ça­gy­ry­şy­nyň 1-nji mej­li­sin­de Si Szin­pin üçün­ji bäş ýyl­lyk möh­let bi­len Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne saý­lan­dy. De­le­gat­lar Şan­ha­ýyň par­ti­ýa ko­mi­te­ti­niň öň­ki sek­re­ta­ry Li Sýa­ny Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Döw­let Ge­ňe­şi­niň tä­ze Prem­ýer-mi­nist­ri we­zi­pe­si­ne saý­la­dy­lar.

Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň 1982-nji ýyl­da­ky Esa­sy ka­nu­nyn­da ýur­duň ýo­ka­ry de­re­je­li ýol­baş­çy­la­ry, şol san­da Baş­ly­gy 5 ýyl­lyk möh­let bi­len saý­lan­ýar we iň köp yz­ly-yzy­na iki möh­let bu we­zi­pä­ni ýe­ri­ne ýe­ti­rip bil­ýär­di. 2018-nji ýyl­da Kons­ti­tu­si­ýa­nyň ýur­duň ýol­baş­çy­la­ry­nyň we­zi­pe möh­le­ti­ni kes­git­le­ýän mad­da­sy­na üýt­geş­me gi­ri­zil­me­gi tek­lip edi­lip, bu çäk­len­dir­me ýa­ty­ryl­dy.