Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let güm­rük gul­lu­gyn­da ýur­duň eks­port müm­kin­çi­lik­le­ri­ni hem-de eks­port edil­ýän ha­ryt­la­ryň gör­nüş­le­ri­ni we möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň we­kil­le­ri bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de te­le­ke­çi­li­ge, önüm ön­dü­ri­ji­le­re döw­let ta­ra­pyn­dan yzy­gi­der­li gol­daw be­ril­me­gi, eks­port edil­ýän ha­ryt­la­ryň gör­nüş­le­ri­niň we möç­ber­le­ri­niň art­ma­gy hem-de ýur­duň te­le­ke­çi­le­ri ta­ra­pyn­dan ön­dü­ri­lip eks­port edil­ýän ha­ryt­la­ryň güm­rük amal­la­ry­nyň ýö­ne­keý­leş­dir­mek me­se­le­si mas­la­ha­tyň esa­sy te­ma­sy bol­dy.
Şeý­le-de mas­la­ha­ta gat­naş­ýan önüm ön­dü­ri­ji­le­re eks­port ha­ryt­la­ry ba­bat­da güm­rük gö­zeg­çi­li­gi­ni kä­mil­leş­dir­mek we güm­rük amal­la­ry­ny ýö­ne­keý­leş­dir­mek bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let güm­rük gul­lu­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler, sel­jer­me­le­riň ne­ti­je­sin­de ýü­ze çyk­ýan bel­lik­ler we tek­lip­ler, eks­port müm­kin­çi­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da gür­rüň be­ril­di.
Türk­me­nis­ta­nyň güm­rük ka­nun­çy­ly­gyn­da göz öňün­de tu­tu­lan ýe­ňil­lik­le­ri ulan­ma­gyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry te­le­ke­çi­le­riň dyk­ga­ty­na ýe­ti­ril­di. Türk­me­nis­tan­dan eks­port edil­ýän ha­ryt­la­ryň güm­rük amal­la­ry ba­ra­da te­le­ke­çi­ler­de dö­re­ýän so­rag­lar bo­ýun­ça aý­dyň­laş­dyr­ma­lar be­ril­di.