«Dün­ýä­de atyň üs­tün­den oňat tagt ýok, ki­tap­dan go­wy dost ýok» diý­li­şi ýa­ly, ki­tap aý­ra­tyn bir dün­ýä. Ol dün­ýä pa­ra­sat­ly jüm­le­le­re baý bo­lan, özün­de al­tyndan gym­mat­ly baý­ly­gy giz­läp sak­la­ýan, do­ly açyl­ma­dyk san­dyk­ly ha­zy­na­dyr. Ki­tap­lar geç­miş bi­len gel­je­giň hem-de halk­la­ryň we ýü­rek­le­riň ara­syn­da­ky bag­la­ny­şy­gy üz­män sak­lap du­ran ba­ha­syz mi­ras ha­sap­la­n­ýar. Her oka­lan ki­tap bi­zi bir bas­gan­çak ýo­ka­ry gal­dyr­ýar. Ki­tap paý­has­ly söz­den bi­na edi­len köşk­dür. Bu köş­gi gy­şyň ýe­li hem, ýa­zyň ýag­şy hem bo­zup bil­mez. Bu köş­ge seý­ran et­mek öm­re ma­ny çaý­jak pa­ra­sat­la­ryň we pur­sat­la­ryň ara­syn­da ge­zim et­mek­dir. Yn­san dur­mu­şyn­da ki­tap, hiç wagt ba­ha­sy eg­sil­me­ýän, öz gym­ma­ty­ny ga­çyr­ma­ýan mi­ras ha­sap­la­n­ýar. Ki­tap ada­my ter­bi­ýe­le­ýän, dog­ry ýo­ly gör­kez­ýän ýa­kyn dos­ty, we­pa­ly syr­da­şy, özün­de gi­den bir um­man ýa­ly te­sel­li be­ri­ji jüm­le­le­ri jem­läp sak­la­ýan, ýö­re­jek ýo­lu­ňy sal­gy ber­ýän akyl ha­zy­na­sy­dyr. Şol ha­zy­na oky­jy­nyň kal­byn­da di­ňe ýag­şy zat­la­ra bo­lan ga­raý­şy oýar­ýar, ru­hu­be­lent­lik dö­red­ýär. Adam nä­çe köp ki­tap oka­sa, onuň hy­ýa­ly, dü­şün­je­si, dün­ýä­ga­raýşy hem şon­ça ösüp baş­la­ýar. On­da adam ah­la­gy­ny ter­bi­ýe­leýji, dün­ýä­ga­raý­şy­ny, göz­ýe­ti­mi­ni gi­ňel­di­ji, ze­hi­ni­ni ýi­tel­di­ji güýç bar. Adam dur­muş­da el­my­da­ma tä­ze zat­la­ry öw­ren­mä­ge, bil­mä­ge ym­tyl­ýar, tä­ze­le­niş­le­riň, üýt­ge­şik­li­giň hö­we­sin­de ýa­şa­ýar. Şon­da ki­tap onuň oka­ma­ga, bil­mä­ge, öw­ren­mä­ge teş­ne kal­by­ny gan­dyr­ýar. Ki­tap oka­ýar­ka, on­da-da oňa tu­tuş dur­ky-düýr­me­gi bi­len be­ril­ýär­kä, adam özü­ni düý­bün­den baş­ga­ça duý­ýar. Se­bä­bi ol ba­ha­syz ha­zy­na ara­la­şan­dy­gy­ny, öz iç­ki dün­ýä­si­niň hem baý­laş­ýan­dy­gy­ny aň­la­ýar. Uly hö­wes bi­len okal­ýan ki­tap­lar ada­ma şeý­le aja­ýyp duý­gu­la­ry ba­gyş­la­ýar. Adam öz beý­ni­si­niň hy­ýal güý­jü­ni ulan­mak ar­ka­ly şol dün­ýä gi­rip gid­ýär. Eger ki­tap has dart­gyn­ly wa­ka­la­ra baý bol­sa, on­da ol bi­parh otu­ryp bil­me­ýär. Gah­ry­man­la­ryň şat­ly­gy­na şat­la­nyp, agy­sy­ny ag­laş­ýar. Şeý­le­lik­de, ki­tap bi­len ara­syn­da je­bis dost­lu­gyň dö­rän­di­gi­ni özi-de bil­män gal­ýar. Alym­lar ki­tap oka­mak bi­ziň çalt gar­ra­ma­gy­my­zyň öňü­ni al­ýar, ada­myň beý­ni­si­ni iş­jeň ýag­da­ýa ge­tir­ýär, beý­ni­niň iş­le­me­gi bol­sa gar­ry­ly­gy bir­ne­me yza süý­şür­ýär we daş-tö­we­re­giň­dä­ki adam­lar­dan ta­pa­wut­ly es­te­tik pi­kir­len­mä­ge iter­gi ber­ýär di­ýip bel­le­ýär­ler. Ki­tap oka­ýan ada­myň söz baý­ly­gy giň bol­ýar, aky­ly ös­ýär, ze­hi­ni joş­ýar, pi­ki­ri dur­lan­ýar. Bu ba­ra­da akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy: «Ki­tap okan gul­lar mag­ny­dan dok­dur» di­ýip bel­le­ýär. Hal­ky­myz­da ki­ta­ba, söz sun­gaty­na uly sar­pa go­ýul­ýar, ola­ryň ga­dy­ry bi­lin­ýär. Okal­ýan ki­tap­lar bi­ze dur­mu­şyň kyn pur­sat­la­ryn­da baş alyp çyk­ma­gy, ömür ýo­luň­da pä­him-paý­ha­sa eýe­rip, dog­ry ýol­dan ýö­re­me­gi öw­red­ýär. Şeý­le ki­tap­lar bol­sa adam­la­ryň iň ýa­kyn we we­pa­ly dos­tu­na öw­rül­ýär. Şu­lar ýa­ly ki­tap­la­ryň ag­la­ba bö­le­gi­niň Gahryman Arkadagymyzyň jöw­her paý­ha­syn­dan dö­rän­di­gi bol­sa bi­zi has-da buý­san­dyr­ýar. Ki­ta­ba çäk­siz sar­pa goý­ýan mil­li Li­de­ri­miz «Ki­tap adam­za­dyň kö­ňül nag­şy­dyr, ol me­de­ni gym­mat­lyk hök­mün­de ru­hy baý­ly­ga öw­rü­lip, adam­la­ryň ýü­rek­le­ri­ne ýol sa­lyp bil­ýär» di­ýip aý­ra­tyn nyg­ta­ýar. Gahryman Arkadagymyzyň ki­tap­la­ryn­dan dur­mu­şyň äh­li ugur­la­ry­na de­giş­li bo­lan is­len­dik me­se­lede ýe­ter­lik mag­lu­mat­la­ry al­mak bol­ýar. Olar­da dün­ýä­niň hä­zir­ki­za­man me­se­le­le­ri bi­len bir­lik­de mil­li­li­gi­miz eriş-ar­gaç bo­lup geç­ýär.
Ýur­du­my­zyň ki­tap­ha­na­la­ryn­da döw­re­bap iş usul­la­ryn­dan, san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan peý­da­la­nyl­ma­gy ki­tap­ha­na hyz­mat­la­ry­ny has-da kä­mil­leş­dir­mä­ge müm­kin­çi­lik bar. Ýur­du­myz­da äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da ylym-bi­lim ul­ga­my­nyň, ki­tap­ha­na işi­niň kä­mil­leş­di­ril­me­gi ba­bat­da hem giň müm­kin­çi­likle­ri dö­re­dip ber­ýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ja­ny sag, öm­ri uzak, döw­let­li iş­le­ri he­mi­şe ro­waç bolsun!

Hur­ma­gül An­na­gur­ba­no­wa,
Bä­her­den et­rap be­den­ter­bi­ýe we sport bö­lü­mi­niň Kärdeşler arkalaşyklarynyň baş­ly­gy, tä­lim­çi-mu­gal­lym.