Gawun kädiler maşgalasyndan bolan bir ýyllyk bakja ekindir. Gawun gadymy eýýamlardan bäri Orta aziýada beýleki subtropik ýurtlarda ekilip başlanypdyr. Zamça, garrygyz, gülaby, mazy, zamy, kyrkgünlük, akbişek, gürbek, sarygyz, waharman, paýendeki, hytaýy, şagawun, şekerpalak ýaly şirin-şeker gawunlar bu gün biziň ak bazarlarymyzyň, desterhanlarymyzyň bezegi bolup durýar. Taryha ser salsak, meşhur türkmen gawunlarynyň has irki döwürde terligine ýörite ýasalan mis hem-de gurşun gaplara salnyp, Arap ýurtlaryna, Ýewropa döwletlerine äkidilendigini bilýäris. Gawunlar şalaryň, han-begleriň desterhanlarynyň iň arzyly nygmatyna öwrülipdir. Türkmen gawuny diňe bir datly azyk önümi bolman, eýsem, ynsan saglygy üçin hem melhem saýylýar. Halkymyzda gawundan toşap, kak, sök ýaly peýdaly önümler taýýarlanylýar. Bu önümler saglyk üçin hem örän peýdalydyr. Gawunyň bejerijilik häsiýeti barada Abu Aly Ibn Sinanyň, Muhammet Huseýiniň we beýleki alymlaryň işlerinde giňden bellenilýär. Halkymyz türkmen gawunlaryny gadym döwürlerden bäri halk lukmançylygynda müň bir derdiň dermany hökmünde giňden ulanyp gelipdir. Olar köplenç az ganly ýa-da ysgyndan gaçan näsaglara berlipdir. Gawunlar bagyr kesellerini bejermekde peýdalanylypdyr. Böwrekde daş bolanda, gawun çigidini gyzgyn suwda owradyp içipdirler. Lukman Hekim gawunyň etini un bilen garyp, ýumşak melhem görnüşinde deri tegmillerini aýyrmakda ulanypdyr. Gawun iýseň nerw rahatlygyny döredip, keýpiňi çag edýär, Gün şöhlesiniň ýakymsyz täsirini aýyrýar. Waharman gawunynyň ternesi inçekeseliň, öýken keselleriniň, demgysmanyň dermanydyr. Behişdi nygmat bolan datly gawun uly meşhurlyga eýe bolup, birnäçe asyrlardan bäri mukaddes topragymyzda ýetişdirilýär. Türkmen topragynyň bu behişdi nygmaty durşuna melhemdir, desterhanlaryň bezegidir, Diýarymyza gelýän myhmanlara taýsyz hödür-keremdir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe özüniň ýakymly ysy, süýji tagamy, jana şypalylygy bilen tapawutlanýan behişdi nygmat hasaplanylýan gawunyň berekedi hiç haçan egsilmesin!

Bek­gi ARS­LA­NOW,
Ýag­şy­gel­di Ka­ka­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra ne­bit we gaz uni­wer­si­te­ti­niň öw­re­ni­ji-mu­gal­ly­my,
Türk­me­nis­ta­nyň ýaş­lar baý­ra­gy­nyň eýe­si.