Şu gün dün­ýä­niň iň ga­dy­my ki­no­fes­ti­wa­ly bo­lan We­ne­si­ýa film şü­we­le­ňi baş­la­dy. 80-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän fes­ti­wal 9-njy sent­ýabr­da ta­mam­la­nar. Ta­ry­hy ýa­dy­gär­lik­le­ri we ka­nal­la­ry bi­len meş­hur bo­lan We­ne­si­ýa­da ge­çi­ril­ýän fes­ti­wal­da 21 film «Al­tyn pal­ma» baý­ra­gy­nyň da­laş­gär­li­gi­ne hö­dür­len­di. Ýa­ry­şyň il­kin­ji gü­nün­de Edoar­do De An­je­li­siň re­žiss­ýor­lyk et­me­gin­de su­ra­ta dü­şü­ri­len “Coman­dan­te” açy­lyş fil­mi hök­mün­de gör­ke­zil­di.
Açy­lyş da­ba­ra­sy­nyň öň ýa­nyn­da ge­çi­ri­len çä­re­de uzyn met­raž­ly “Sa­la Dar­se­na of Port­ra­it of Gi­na” (1958) hem-de “Ala Dar­se­na” film­le­ri şu ýy­lyň ýan­war aýyn­da ara­dan çy­kan ital­ýan ki­no­sy­nyň ha­ly­pa­sy Gi­na Lol­lob­ri­gi­da­nyň hor­ma­ty­na gör­ke­zil­di.
Şeý­le hem şu gün us­sat re­žiss­ýor Wes An­der­so­na ýö­ri­te baý­rak – «Car­ti­er Glo­ry to the Film­ma­ker Award» gow­şu­ry­lar. Onuň Reýf Faýns, Be­ne­dikt Kam­ber­betç, Dew Pa­tel, Kings­ley ve Ri­çard Aýoa­de ýa­ly akt­ýor­la­ryň gat­naş­ma­gyn­da dü­şü­ri­len “The Won­der­ful Sto­ry of Hen­ry Su­gar” gys­ga fil­mi­niň ýa­ryş­dan daş­ga­ry gör­ke­zi­li­şi bol­dy.
Fes­ti­wal­da emin ag­za­la­ry­na “La La Land” fil­mi bi­len meş­hur­lyk ga­za­nan, ýaş re­žiss­ýor Da­mi­en Şa­zell ýol­baş­çy­lyk eder. Şeý­le hem pa­les­ti­na­ly akt­ýor Sa­leh Bak­ri, tä­ze ze­lan­di­ýa­ly Jeýn Kam­pi­on, fran­si­ýa­ly re­žiss­ýor Mia Han­sen-Lýo­we, ita­li­ýa­ly re­žiss­ýor, sse­na­ri­çi Gab­rie­le Mai­net­ti, bri­ta­ni­ýa­ly re­žiss­ýor Mar­tin Mak­Do­na, ar­gen­ti­na­ly re­žiss­ýor San­tia­go Mit­re, ame­ri­ka­ly re­žiss­ýor Lo­ra Poýt­ras hem-de taý­wan­ly akt­ri­sa Şu Si da­gy ça­gy­ryl­dy.