Dün­ýä­niň iň köp sy­ýa­hat­çy ka­bul ed­ýän şä­her­le­ri­niň bi­ri bo­lan Ita­li­ýa­nyň ka­nal­lar şä­he­ri We­ne­si­ýa­nyň mer­ke­zi­ne gir­mek gel­jek ýyl­dan baş­lap tö­leg­li edil­di. Sy­ýa­hat­çy­lar şä­he­riň ga­dy­my ýa­dy­gär­lik­le­riň jem­le­nen ta­ry­hy mer­ke­zi­ne gir­mek üçin 5 ýew­ro­lyk bi­let sa­tyn al­ma­ly bo­lar. Şä­he­riň ýer­li hä­ki­mi­ýe­ti­niň ýol­baş­çy­sy Lui­ji Brug­na­ro şä­her mer­ke­zi­ne gi­ri­şiň bel­li wag­tyň do­wa­myn­da düz­gün­leş­di­ril­me­gi­niň ge­rek­li­di­gi­ni, em­ma mu­nuň şä­he­riň ýa­pyl­ýan­dy­gy­ny aň­lat­ma­ýan­dy­gy­ny aýt­dy. Bu tö­leg di­ňe şä­he­re gün­di­zi­ne gi­rip-çyk­jak sy­ýa­hat­çy­la­ra de­giş­li bo­lup, şä­her­dä­ki myh­man­ha­na­lar­da bol­ýan­la­ra, şä­her­de ýa­şa­ýan­la­ra, iş­le­ýän­le­re, okuw­çy­la­ra, ta­lyp­la­ra we 14 ýaş­dan ki­çi­le­re de­giş­li däl­dir.
Tä­ze düz­gün 12-nji sent­ýabr­da şä­he­riň mej­li­sin­de se­se go­ýul­dy we tas­syk­lan­dy. Şeý­le­lik­de, gel­jek ýy­lyň ba­har aý­la­ryn­dan baş­lap, myh­man­la­ryň has köp bo­lan gün­le­rin­de, je­mi 30 gün gi­riş tö­leg­li bo­lar.
Ka­nal­la­ryň üs­tün­de gur­lan we ta­ry­hy ýa­dy­gär­lik­le­re baý bo­lan şä­he­re her ýyl­da mil­li­on­lar­ça sy­ýa­hat­çy bar­ýar. Mun­dan iki ýyl ozal uly ýo­lag­çy gä­mi­le­ri­niň şä­he­re gir­me­gi ga­da­gan edi­lip­di.