Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­syn­da hü­när bi­lim eda­ra­la­ry­ny ta­mam­lan ra­ýat­lar ara­da bil­di­riş ýaý­rat­dy. Mi­nistr­li­giň res­mi web sa­hy­pa­syn­da şeý­le bil­di­riş ýer­leş­di­ril­di:
Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň hü­när bi­lim eda­ra­la­ry­ny ta­mam­lan Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry hü­när bi­li­mi ha­kyn­da­ky res­mi­na­ma­la­ry­nyň Türk­me­nis­tan­da yk­rar edil­me­gi üçin, il­ki ber­len hü­när bi­li­mi ha­kyn­da­ky res­mi­na­ma­la­ry Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň de­giş­li döw­let eda­ra­la­ryn­da ka­nun­laş­dy­ry­lan bol­ma­ly, ýag­ny Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň Mil­li bi­lim mi­nistr­li­gi­niň Ýo­ka­ry okuw we da­şa­ry ýurt­lar bo­ýun­ça bi­lim mü­dir­li­gi­niň Ýo­ka­ry okuw bö­lü­min­de hem-de Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de tas­syk­lat­ma­ly­dy­gy ba­ra­da ha­bar ber­ýä­ris.