Gin­ne­siň Bü­tin­dün­ýä re­kord­lar ki­ta­by­nyň gel­jek ýyl­ky ne­şi­ri­ne gi­ri­zil­jek re­kord­lar mä­lim edil­di. Tä­ze re­kords­men­le­riň ara­syn­da dün­ýä­niň iň uly ökü­zi”, “iň köp aýy­jyk kol­lek­si­ýa­sy”, “iň uzyn buý­ra saç­ly og­lan” ýa­ly je­mi 2637 re­kord bar. Ki­ta­ba gi­ri­zi­len re­kord­la­ryň 80 gö­te­ri­mi­niň tä­ze we tä­ze­le­nen re­kord­lar­dy­gy mä­lim edil­di.
Ki­ta­ba gi­ri­zi­len tä­sin mag­lu­mat­la­ryň ara­syn­da ABŞ-nyň Mas­sa­çu­sets şta­tyn­da­ky 13 ýaş­ly “Tom­my” at­ly öküz hem bar. Dün­ýä­niň iň uly ökü­zi bo­lan “Tom­my” her gün­de 13 ki­log­ram gu­ry iým, 31 ki­log­ram ot bi­len iý­mit­len­ýär, 114-151 litr suw iç­ýär.
Ame­ri­ka­ly Ni­ko­las Çer­ri­wud bol­sa, je­mi 1234 sa­ny aýy­jyk oý­na­wa­jy­ny ýyg­nap re­kord­lar ki­ta­by­na ady­ny ýaz­dy­ryp­dyr. 18 ýaş­ly Tom Enoh bol­sa, fit­ness ug­run­dan 24 re­kord ga­za­nyp­dyr. Ka­li­for­ni­ýa­da ýa­şa­ýan 14 ýaş­ly Amir Me­nen­dez “iň uzyn af­ro saç­ly er­kek” bo­lup­dyr.