23-24-nji sent­ýabr­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bin­de Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi we ÝU­NI­SEF ta­ra­pyn­dan gu­ra­lan “Ro­bo­to­teh­ni­ka bo­ýun­ça bäs­le­şik ge­çi­ril­di. Bäs­le­şi­ge Aş­ga­bat şä­he­rin­den we we­la­ýat­lar­dan 254 okuw­çy gat­na­şyp, olar öz dö­re­den dür­li tas­la­ma­la­ry­ny, şol san­da öz dö­re­den uzak­dan do­lan­dy­ryl­ýan ro­bot ma­şyn­la­ry­ny hö­dür­le­di­ler. Gy­zyk­ly ge­çen çä­re­de paý­tag­ty­myz­da we ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da iş alyp bar­ýan, dür­li ugur­lar­dan bi­lim ber­ýän okuw mer­kez­le­ri hem gat­naş­dy.

Çä­rä­niň esa­sy mak­sa­dy bo­lan ro­bot ma­şyn­la­ry­nyň “Race” (Ro­bot ma­şyn­la­ry­nyň ýa­ry­şy) ug­ry bo­ýun­ça ýa­ry­şyn­da bi­rin­ji or­ny Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 129-njy or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Da­wut Bä­şi­mow eýe­le­di. Bu ugur­da ikin­ji we üçün­ji orun­la­ry de­giş­li­lik­de, şol mek­de­biň okuw­çy­la­ry Set­dar­ber­di Beg­my­ra­dow hem-de Ar­tur Bah­ti­ýa­row eýe­le­di­ler.
“Su­mo” (Ro­bot ma­şyn­la­ry­nyň gö­re­şi) ug­run­dan Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 129-njy or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Re­me­zan Sa­pa­row bi­rin­ji or­ny eýe­le­di. Ikin­ji we üçün­ji orun­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak Mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ham­met An­na­ýew adyn­da­ky 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by mek­de­bi­niň okuw­çy­la­ry Ha­jy­ba­ba Täç­my­ra­dow hem-de Oraz He­zi­low eýe­le­di.
“Auto Su­mo” ýag­ny ro­bot ma­şyn­la­ry­nyň aw­to­ma­tik ýag­daý­da­ky gö­re­şi bo­ýun­ça ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­la­ry Ra­hat­gel­di Ata­ýew bi­rin­ji, Su­han No­ba­tow ikin­ji, Gur­ban­mu­ham­met Mag­tym­gu­ly­ýew üçün­ji or­ny eýe­le­di.

“Mars Ro­wer”, ýag­ny päs­gel­çi­lik­ler­den geç­mek bo­ýun­ça ge­çi­ri­len bäs­le­şik­de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öwre­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Ys­ma­ýyl Ça­ry­ýew bi­rin­ji or­ny eýe­le­di. Bu ugur­da paý­tag­ty­myz­da­ky ýö­ri­te­leş­di­ri­len 135-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Adyl­han Sö­ýün­ha­now ikin­ji, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýö­ri­te­leş­di­ri­len 86-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Seý­dyl­la My­ra­dow üçün­ji bol­dy.
“Li­ne Fol­lo­wer”, ýag­ny ga­ra çyz­gy­ny dog­ry yzar­la­mak bo­ýun­ça ge­çi­ri­len ýa­ryş­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Su­han No­ba­tow bi­rin­ji şol mek­de­biň okuw­çy­sy Aý­han Baý­ra­mow ikin­ji bol­dy. Üçün­ji or­na Ahal we­la­ýa­ty­nyň Gök­de­pe et­ra­by­nyň 27-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­sy Şa­nur Re­ýim­gu­ly­ýew my­na­syp bol­dy.

Tas­la­ma bäs­le­şi­gin­de birinjä bir, ikinjä iki, üçünjä üç baýrak berildi

Tas­la­ma bäs­le­şi­gin­de bol­sa Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­la­ry Emir­han Gylç­mu­ham­me­dow hem-de Lä­le­me­lek Gylç­mu­ham­me­do­wa bi­rin­ji or­na my­na­syp gö­rül­di.
Çä­rä­ni gu­raý­jy­lar ikin­ji or­na iki, üçün­ji or­na üç orun ber­me­gi mü­wes­sa bi­lip­dir­ler. Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Dil ders­le­ri­ni çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 97-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­la­ry Dür­dä­ne Gü­ne­şo­wa­nyň hem-de Gül­ha­ty­ja Ata­ýe­wa­nyň bi­le­lik­de taý­ýar­lan tas­la­ma­sy ikin­ji orun al­dy.
Şeý­le hem Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy adyn­da­ky ýö­ri­te­leş­di­ri­len umu­my­bi­lim ber­ýän mek­dep in­ter­na­ty­nyň okuw­çy­la­ry Ata­jan Nur­gel­di­ýew hem-de Oguz­han Mer­ge­no­wyň tas­la­ma­la­ry hem ikin­ji ýe­re my­na­syp bol­dy.
Şol mek­de­biň okuw­çy­la­ry Aý­lar Te­ke­ýe­wa bi­len Sel­bi Mäm­met­gu­ly­ýe­wa­nyň taý­ýar­lan tas­la­ma­la­ry üçün­ji or­na my­na­syp gö­rül­di.
Mun­dan baş­ga-da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 70-nji or­ta mek­de­bi­niň okuw­çy­la­ry Me­det Mä­te­row hem-de Ba­tyr Ho­ja­ne­pe­so­wyň tas­la­ma­la­ry hem üçün­ji bol­dy.
Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy adyn­da­ky ýö­ri­te­leş­di­ri­len
umu­my­bi­lim ber­ýän mek­dep in­ter­na­ty­nyň okuw­çy­la­ry Ça­ry Ak­my­ra­dow hem-de Ýu­nus Şe­mi­ýew da­gy üçün­ji or­ny eýe­le­di.

Çä­rä­niň çäk­le­rin­de oňa to­ma­şa et­mä­ge gat­na­şan okuw­çy­la­ryň ara­syn­da hem ze­hi­ni­ňi sy­na­ýan dür­li ýa­ryş­lar ge­çi­ri­lip, so­wal­la­ry bi­len­le­re dür­li sow­gat­lar be­ril­di.