Du­baý­da dün­ýä­de il­kin­ji ge­zek su­wuň ýü­zün­dä­ki met­jit gur­lar. Bu ba­ra­da BAE-niň Ys­lam we ha­ýyr-sa­ha­wat iş­le­ri mi­nistr­li­gi ha­bar ber­di. Du­ba­ýyň suw ka­na­lyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­jek tas­la­ma­nyň ba­ha­sy 55 mil­li­on dir­hem (15 mil­li­on dol­lar) bo­lar. Tä­ze me­ga­tas­la­ma­nyň mak­sa­dy sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek bo­lup, ne­ti­je­de, emir­lik ýur­da has köp sy­ýa­hat­çy çek­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Met­ji­diň bi­na­sy üç gat­ly bo­lup, ola­ryň bi­ri su­wuň aşa­gyn­da ýer­le­şer. Met­ji­de bir wagt­da 75 adam sy­gar. Ýo­kar­da­ky iki gat ys­lam lek­si­ýa­la­ry­na we se­mi­nar­la­ry­na ba­gyş­la­nar. Şol bir wag­tyň özün­de, met­ji­diň äh­li din­le­riň we­kil­le­ri üçin açyk bol­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär.
Mun­dan baş­ga-da, dün­ýä­de il­kin­ji ge­zek Du­baý­da 3D prin­te­rin­de met­jit gur­lar. Des­ga­nyň meý­da­ny 2000 ine­dör­dül metr bo­lup, oňa 600 adam ýer­le­şer. Gur­lu­şy­gyň gel­jek aý Bar-Du­baý et­ra­byn­da baş­lap, 2025-nji ýyl­da ta­mam­lan­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýär. Üç iş­çi ro­bot prin­te­ri iş­le­der. Ro­bot prin­ter çig mal­dan we be­ton ga­ryn­dy­syn­dan her sa­gat­da iki ine­dör­dül metr di­wa­ry gal­dyr­ma­ga ukyp­ly­dyr.
2016-njy ýyl­da “Sus­tai­nab­le City” et­ra­byn­da dün­ýä­de il­kin­ji eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa met­jit açyl­dy. Ol je­mi 10 müň ine­dör­dül metr meý­da­ny eýe­läp, 700 ada­ma ni­ýet­le­nen­dir. Met­ji­diň gur­lu­şy­gyn­da Du­ba­ýyň “ýa­şyl” stra­te­gi­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, daş­ky gur­şa­wa ýa­ra­maz tä­si­ri azalt­mak mak­sa­dy bi­len in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­lar or­naş­dy­ryl­dy. Met­ji­diň du­ral­ga­sy Gün pa­nel­le­ri bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan­dyr.