Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ýaryşynda ýarym finalyň 1-nji duşuşyklary oýnaldy.

“Altyn asyr” bilen “Arkadag” toparlarynyň arasyndaky oýunda myhmanlar 4-1 hasabynda ýeňiş gazandy. “Arkadag” topary soňky minutlarda 3 gol getirip, uly hasap bilen ýeňiş gazanmagy başardy. Duşuşygyň 18-nji minutynda Abdy Bäşimow myhmanlary öňe saýlady. 76-njy minutda Söhbet Durdyýew hasaby deňledi. Oýnuň 87-nji minutynda Begmyrat Baýow “Arkadag” toparyny 2-1 öňe çykardy. 90+1-nji minutda penaltini dürs uran Didar Durdyýew 90+2-nji minutda ýene bir gol geçirdi. Şunlukda, myhmançylykda 4-1 hasabynda ýeňiş gazanan “Arkadag” topary finala çykmak ugrunda uly mümkinçilige eýe boldy.

Ýarym finalyň beýleki oýnunda-da “Merw” bilen Ahal” duşuşdy. Duşuşygyň 1-nji ýarymy golsuz tamamlanyp, 2-nji ýarym çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Oýnuň 77-nji minutynda Murat Ýakşiýewiň goly bilen öňe saýlanan “Merwiň” derwezesinden deňlik goluny 90+5-nji minutda penaltiden Elman Tagaýew geçirdi. Duşuşygyň 90+3-nji minutynda “Merwden” Muhammet Öwezmyradow gyzyl kart alyp meýdançadan çykaryldy.

Ýarym finalyň jogap duşuşyklary 20-nji oktýabrda geçiriler.