Meş­hur türk­men kom­po­zi­to­ry Nu­ry Hal­mäm­me­do­wyň dog­lan gü­nü­niň 85 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li “Mu­ka­ma si­ňen ömür” at­ly fes­ti­wa­ly ge­çir­mä­ge taý­ýar­lyk gö­rül­ýär.
Tä­ze ta­ry­hy eý­ýam­da ata-ba­ba­la­ry­myz­dan mi­ras ga­lan mil­li me­de­ni­ýe­ti­mi­zi we sun­ga­ty­my­zy ös­dür­mä­ge aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär. Us­sat me­de­ni­ýet, sun­gat, dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri­niň sar­pa­sy be­lent­de tu­tul­ýar. Meş­hur türk­men kom­po­zi­to­ry­nyň dog­lan gü­nü­niň 85 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li şu ýy­lyň 27-28-nji okt­ýab­ryn­da ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da hem-de Aş­ga­bat we Ar­ka­dag şä­her­le­rin­de “Mu­ka­ma si­ňen ömür” at­ly fes­ti­wa­lyň gu­ral­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýär. Bu ba­ra­da 20-nji okt­ýabr­da san­ly ul­gam ar­ka­ly ge­çir­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa ha­sa­bat ber­di.