«UFC 294» MMA duşuşyklarynda russiýaly Islam Mahaçew awstraliýaly garşydaşyny ýene bir ýola ýeňlişe sezewar etdi. BAE-niň paýtagty Abu-Dabide geçirilen garşyşy söweş sungaty duşuşyklary agşamynda ýeňil agramda tutluşan Mahaçew bilen Wolkanowskiniň duşuşygy uzak wagtlap dowam etmedi. Entek 1-nji raundda, ýaňy 3 minut 6 sekunt geçen emin duşuşygy saklap, Mahaçewiň nokaut bilen ýeňiş gazanandygyny mälim etdi.

Şunlukda, Mahaçew rewanş tutluşygynda-da Aleksander Wolkanowskiden üstün çykmagy başardy.

Islam Mahaçew UFC-niň taryhynda reýtingdäki öňdebaryjy 3 urşujyny yzly-yzlyna geçirilen duşuşyklarda ýeňmegi başaran ilkinji türgen boldy. Ol geçen ýylyň oktýabrynda Çarlz Oliweýrany, ýylyň başynda Wolkanowskini we ýene-de Wolkanowskini ýeňlişe sezewar etdi.

UFC-niň prezidenti Dana Waýtyň habar bermegine görä, Mahaçewiň indiki garşydaşy Çarlz Oliweýra bolar. Rewanş tutluşygynyň wagty häzirlikçe belli däl.