Güýz pas­lyn­da ýe­tiş­ýän köz ýa­ly dä­ne­li mi­we­le­riň bi­ri hem nar­dyr. Ata Wa­ta­ny Ýa­kyn Gün­do­gar ýurt­la­ry ha­sap­lan­ýan bu mi­we­de B wi­ta­mi­ni, as­kor­bin tur­şu­sy, an­ti­ok­si­dant­la­ryň baý çeş­me­si sak­lan­ýar. Nar ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri sag­ly­ga peý­da­ly mi­we­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Nar be­de­ni gurp­lan­dy­ryp, im­mu­ni­te­ti güýç­len­dir­ýär. Nar­da­ky an­ti­ok­si­dant­lar içe­ge mik­ro­bio­ma­sy üçin peý­da­ly bo­lup, bak­te­ri­ýa­la­ryň kö­pel­me­gi­niň öňü­ni al­ýar. Bu mi­wä­niň ga­by­gy iç­geç­me­de, ba­gyr we böw­rek ýet­mez­çi­lik­le­rin­de peý­da­la­nyl­ýar. Na­ryň sy­ky­lan şi­re­si iý­mit siň­di­riş ul­ga­my üçin peý­da­ly bo­lup, aş­ga­zan su­wuk­ly­gy­nyň bö­lü­nip çyk­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär. Bu dä­ne­li mi­we gan da­mar­la­ry­nyň dy­kyl­ma­gy­nyň öňü­ni alyp, ga­nyň dü­zü­min­dä­ki şe­ke­ri azalt­ma­ga, şeý­le hem gan ba­sy­şy­ny pe­selt­mä­ge ýar­dam ed­ýär. Ýü­rek-da­mar ulgamy üçin peý­da­ly bo­lan bu mi­we beý­ni­niň işi­ni güýç­len­di­rip, ýat­keş­li­gi ös­dür­ýär hem-de ün­sü­ňi bir ýe­re jem­le­mä­ge kö­mek ed­ýär. Tur­şu­ly­gy güýç­li bo­lan­dy­gy se­bäp­li aş­ga­zan-içe­ge ul­ga­myn­da nä­saz­ly­gy bo­lan adam­la­ra nar iý­mek mas­la­hat be­ril­me­ýär.