6-njy no­ýab­ryn­da ÝU­NES­KO-nyň ştab-kwar­ti­ra­syn­da gu­ra­ma ag­za döw­let­le­riň ÝU­NES­KO-nyň iş­le­ri ba­ra­da­ky Mil­li to­par­la­ry­nyň 10-njy se­bi­ta­ra mej­li­si ge­çi­ril­di. Oňa Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO-nyň iş­le­ri ba­ra­da­ky Mil­li to­pa­ry­nyň Jo­gap­kär sek­re­ta­ry Ç.Rus­ta­mo­wa gat­naş­dy.
ÝU­NES­KO-nyň Baş mas­la­ha­ty­nyň 42-nji ses­si­ýa­sy­nyň çä­gin­de ge­çi­ri­len mej­li­se gu­ra­ma­nyň ýol­baş­çy­la­ry we we­kil­le­ri, ÝU­NES­KO-nyň iş­le­ri ba­ra­da­ky Mil­li to­par­la­ry­nyň Jo­gap­kär sek­re­tar­la­ry gat­naş­dy.
Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da gün ter­ti­bin­dä­ki mö­hüm me­se­le­le­ri, şol san­da ha­sa­bat­la­ra syn ber­me­gi, iki­ta­rap­la­ýyn we köp­ta­rap­la­ýyn baş­lan­gyç­la­ry sel­jer­me­gi, se­bit gur­luş­la­ry bi­len ÝU­NES­KO-nyň iş­le­ri ba­ra­da­ky Mil­li to­par­la­ry­nyň ara­syn­da öza­ra gat­na­şyk tej­ri­be­si­ni kä­mil­leş­dir­me­gi ara alyp mas­la­hat­laş­mak me­se­le­si­ne aý­ra­tyn üns be­ril­di.
Bu se­bi­ta­ra mej­lis ÝU­NES­KO-nyň iş­le­ri ba­ra­da­ky Mil­li to­par­la­ry­nyň 2022-2029 ýyl­lar üçin or­ta möh­let­li stra­te­gi­ýa­sy­nyň we 2026-2029-njy ýyl­lar üçin býu­je­ti­niň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne go­şant goş­ma­ga, gu­ra­ma­nyň mak­sat­na­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de we stra­te­gik öz­gert­me­ler­de Mil­li to­par­la­ryň or­ny ba­ra­da pi­kir alyş­mak üçin plat­for­ma bi­len üp­jün et­mä­ge berk yg­rar­ly­ly­gy­ny gör­kez­di.