17-nji no­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ra­şid Me­re­do­wyň Aş­ga­ba­da iş sa­pa­ry bi­len ge­len Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Bah­ti­ýor Sai­dow bi­len gep­le­şik­le­ri ge­çi­ril­di.
Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da mi­nistr­ler türk­men-öz­bek gat­na­şyk­la­ry­nyň hä­zir­ki gün ter­ti­bi bo­ýun­ça pi­kir alyş­dy­lar. Şol bir wagt­da, döw­le­ta­ra gör­nüş­de, şeý­le hem hal­ka­ra we se­bit dü­züm­le­riň çäk­le­rin­de ama­la aşy­ryl­ýan hyz­mat­daş­ly­gyň dep­gin­li hä­si­ýe­ti tas­syk­la­nyl­dy.
Mi­nistr­ler ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki gep­le­şik­le­riň we du­şu­şyk­la­ryň do­wa­myn­da ga­za­ny­lan yla­la­şyk­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly mö­hüm me­se­le­le­re aý­ra­tyn üns çek­di­ler.
Ta­rap­lar şeý­le hem me­ýil­leş­di­ril­ýän du­şu­şyk­la­ryň we çä­re­le­riň ter­ti­bi­ni de­ňeş­dir­di­ler.