17-nji no­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ra­şid Me­re­dow Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň ener­ge­ti­ka we inf­rast­ruk­tu­ra mi­nist­ri Su­heýl Al-Maz­rui bi­len du­şu­şyk ge­çir­di.
Söh­bet­deş­li­giň do­wa­myn­da iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gyň me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy, şeý­le hem gel­jek­ki öza­ra gat­na­şyk­la­ryň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry kes­git­le­nil­di.
R.Me­re­dow iki döw­le­tiň ýol­baş­çy­la­ry­nyň ara­syn­da­ky bi­rek-bi­re­ge yna­nyş­mak dia­lo­gy­na esas­lan­ýan türk­men-emir­lik­ler gat­na­şyk­la­ry­nyň çalt dep­gin­de ös­ýän­di­gi­ni bel­le­di.
Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry, şol san­da, söw­da-yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy has-da pug­ta­lan­dyr­mak nuk­daý­na­za­ryn­dan, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýy­lyň no­ýab­ryn­da, şeý­le hem türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýy­lyň few­ral aýyn­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­ne ama­la aşy­ran sa­par­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti nyg­tal­dy.
Mi­nistr­ler ne­bit-gaz we hi­mi­ýa pu­dak­la­ryn­da­ky, elekt­roe­ner­ge­ti­ka­da, ulag-ara­gat­na­şyk we bank ul­gam­la­ryn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek ba­ra­da pi­kir alyş­dy­lar.