17-nji no­ýabr­da Aş­ga­bat­da Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki türk­men-eý­ran to­pa­ry­nyň 17-nji mej­li­si öz işi­ne baş­la­dy. Türk­men we­ki­li­ýe­ti­ne To­pa­ryň türk­men ta­ra­pyn­dan baş­ly­gy – Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň Orun­ba­sa­ry, Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ra­şid Me­re­dow ýol­baş­çy­lyk ed­ýär, eý­ran we­ki­li­ýe­ti To­pa­ryň eý­ran ta­ra­pyn­dan baş­ly­gy – Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň ýol we şä­her­gur­lu­şyk mi­nist­ri Mehr­dad Bazr­pa­şyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da gat­naş­ýar.
Du­şu­şy­ga iki ýur­duň de­giş­li mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry we we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.
Mej­li­siň bi­rin­ji gü­nü­niň mak­sat­na­ma­sy­na söw­da-yk­dy­sa­dy, ýan­gyç-ener­ge­ti­ka ul­gam­la­ryn­da, ulag we lo­gis­ti­ka, se­na­gat, oba we suw ho­ja­lyk, ma­ýa go­ýum we stan­dart­laş­dy­ryş pu­dak­la­ryn­da­ky iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ry­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri gi­ri­zil­di, şeý­le-de Hö­kü­me­ta­ra to­pa­ryň 16-njy mej­li­si­niň çöz­güt­le­ri­niň ama­la aşy­ry­ly­şy­nyň gi­di­şi sel­je­ril­di.
Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk bo­ýun­ça türk­men-eý­ran hö­kü­me­ta­ra to­pa­ry­nyň mej­li­si öz işi­ni 18-nji no­ýabr­da do­wam eder.