17-nji no­ýabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly ul­gam ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mö­hüm we­zi­pe­le­ri­ne, bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na hem-de beý­le­ki kä­bir me­se­le­le­re ga­ral­dy.
Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­do­wa Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet me­se­le­le­ri bo­ýun­ça gu­ra­ma­sy­nyň (ÝU­NES­KO) ştab-kwar­ti­ra­syn­dan ge­lip gow­şan hoş ha­bar ba­ra­da aýt­dy. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Türk­me­nis­tan 2023 — 2027-nji ýyl­lar üçin ÝU­NES­KO-nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport bo­ýun­ça hö­kü­me­ta­ra ko­mi­te­ti­niň ag­za­ly­gy­na bi­ra­gyz­dan saý­la­nyl­dy.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­zi we türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri­ni Türk­me­nis­ta­nyň hal­ka­ra ab­ra­ýy­nyň ýo­kar­lan­ýan­dy­gy­na şa­ýat­lyk ed­ýän bu şan­ly wa­ka bi­len tüýs ýü­rek­den gut­lap, wi­se-prem­ýer, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­za we Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za berk jan sag­lyk, eziz Wa­ta­ny­my­zyň we hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan giň ge­rim­li iş­le­rin­de tä­ze üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu ha­ba­ry ka­na­gat­lan­ma bi­len ka­bul edip we mej­li­se gat­na­şy­jy­la­ra hem-de äh­li wa­tan­daş­la­ry­my­za ýüz­le­nip, ÝU­NES­KO-nyň ştab-kwar­ti­ra­syn­dan ge­lip gow­şan hoş ha­ba­ra ün­si çek­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hem­me­le­ri Türk­me­nis­ta­nyň 2023 — 2027-nji ýyl­lar üçin ÝU­NES­KO-nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport bo­ýun­ça hö­kü­me­ta­ra ko­mi­te­ti­niň ag­za­ly­gy­na saý­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li tüýs ýü­rek­den gut­lap: “Biz mu­ňa ýur­du­my­zyň oňyn Bi­ta­rap­lyk ýö­rel­ge­le­ri esa­syn­da alyp bar­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi ta­ra­pyn­dan giň­den gol­daw tap­ýan­dy­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sy hök­mün­de ba­ha ber­ýä­ris” di­ýip bel­le­di.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ÝU­NES­KO-nyň ýö­ri­te­leş­di­ri­len dü­züm­le­ri bi­len däp bo­lan ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gyň mun­dan beý­läk-de do­wam et­di­ril­jek­di­gi­ni nyg­tap, wi­se-prem­ýer, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­ne bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.